David Ray Griffin  Nový Pearl Harbor(The New Pearl Harbor) 

 11.září a vláda George Bushe. Znepokojující otázky
 

2006,Volvoxglobator, 248 str.,formát 20,5 x 14,5 cm,brožovaná, česky, 1. vydání

přeloženo z originálu 2004,Olive Branch Press,USA / cena 199,-Kč

Obálka: Nový Pearl Harbor

 

 

 

 

                               

Autor ( penzionovaný  profesor filosofie a teologie na vysoké škole Claremont School of Theology) napsal výjimečnou knihu.

Pokud k ní budeme přistupovat s alespoň 30% otevřeností, změní naše chápání způsobu, jakým na nejvyšších vládních úrovních funguje v USA ústavní demokracie. Jedná se o velmi zneklidňující knihu, která ukazuje hlubokou krizi politické

zákonnosti nejmocnějšího státu v dějinách; navíc státu, který zahájil válku bez hranic, bez vítězů a bez poražených. Pokud knize Nový Pearl Harbor bude veřejnost a sdělovací prostředky věnovat plně zaslouženou pozornost, měla by pozměnit všeobecnou veřejnou debatu a kladně ovlivnit budoucnost. Vskutku není obvyklé, aby nějaká kniha měla schopnost hrát významnou historickou roli.

Kniha je výjimečná tím, že zkoumá citlivé a sporné téma, totiž širší souvislosti úředního postoje vůči tragédii, k níž došlo 11. září 2001.

Autor k tématu přistupuje s akademickým odstupem, obohaceným o nejvýznamnější badatelskou ctnost, tj. ochotu přistoupit na to, aby se během vyšetřování odhalila pravda, ať už je jakákoli.

V tomto případě vede vyšetřování k výbušným závěrům, jež vznášejí pochybnost o poctivosti a světovém názoru těch členů vlády USA, kteří hrají nejvýznamnější roli při rozhodování o osudu země, především s národní bezpečností, včetně vedení zahraničních válek a omezování domácích svobod.

 

Griffin přesvědčivě ukazuje, že je nutné, aby uznávané osobnosti vedly rozsáhlé, nezávislé a dostatečně financované vyšetřování všech okolností toho, jak a proč k útokům 11. září došlo. Zároveň je potřebné vysvětlit, proč se toto bezprecedentní selhání bezpečnostních mechanismů země okamžitě nevyšetřovalo jakožto předmět nejvyššího národního zájmu. V oficiálním popisu událostí z 11. září jsou tak významné nesrovnalosti, že vlastně žádné přijatelné vysvětlení těchto událostí nenabízí. Pravdy se dobíráme pomalu a obtížně a zdá se, že na ní ve skutečnosti již nezáleží.

 

Griffin se velmi dobře orientuje v nejrůznějších aspektech globální bezpečnostní politiky Bushovy administrativy. Díky tomu ukazuje, jak je důležité poznat pravdu o 11. září, byť by k tomu došlo poměrně pozdě. Na jeho závěry zcela jistě přistoupí alespoň trochu vnímaví čtenáři, jakmile zjistí, že se stále objevují nové a nové nevysvětlitelné skutečnosti, snahy zabránit nezávislému vyšetřování a důkazy o plánech Bushových příznivců, které 11. září předcházely a které se dnes, na základě mandátu vyplývajícího z útoků, přesně naplňují. Už bylo řečeno, že základní důkaz této knihy by měl přesvědčit každého průměrně vnímavého čtenáře, každého kromě nejdogmatičtějších zastánců politiky prezidenta Bushe.

Je třeba zdůraznit, že tato kniha nespadá do žánru  "konspiračních teorií", alespoň jak poznamenává sám autor, v tom negativním smyslu, v jakém se tohoto výrazu obvykle užívá. Jedná se o velmi pečlivé zkoumání důkazního materiálu, přičemž autor vypočítává časté nesrovnalosti mezi oficiálním popisem událostí prezentovanými americkou vládou a většinou dostupných informací. Griffinův přístup je rozvážný a argumentace odůvodněná, což jeho analýze nepochybně dodává na přesvědčivosti.

 

Publikace nastoluje „znepokojivé otázky“ a fantasticky znějící podezření, která byla vznesena v souvislosti s tragickými událostmi 11. září 2001. Griffin upozorňuje, že tyto události provází řada nejasností, které se stávají živnou půdou k úvahám podezřívajících americkou vládu z více či méně aktivní „spoluúčasti“. Podle Griffina jde o podezření natolik závažná, že je věcí veřejného zájmu důkladně prozkoumat argumenty, o něž se opírají, a buď je vyvrátit, nebo z nich vyvodit příslušné závěry. Ve své knize tyto argumenty shromažďuje ze zdrojů, které považuje za hodnověrné, a nabízí osm možných závěrů, odstíněných podle stupně závažnosti. Otázku platnosti argumentů však ponechává těm, kdo mají prostředky a pověření události z 11. září adekvátním způsobem vyšetřit, ale dosud tak neučinili, totiž investigativním novinářům a voleným zástupcům veřejnosti. Kniha je napínavým svědectvím zápasu o veřejnou informovanost, který je vnímán jako zápas o podstatu americké demokracie.

 

 V knize je mimo jiné také citováno z Projektu pro nové americké století a Vize pro rok 2020. Smysl tohoto programu je vyjádřen hlavním posláním:"Americká nadvláda ve vesmíru, ovládnutí vojenských operací odehrávajících se ve vesmíru za účelem ochrany amerických zájmů a investic". Jinými slovy jeho hlavním smyslem není chránit území USA, ale americké investice v zahraničí!

Jediným veřejně diskutovaným aspektem tohoto programu je zatím aspekt obrany, který dnes nese název Protiraketový obranný deštník. Ten tvoří však jen jednu ze tří částí programu. Jedna ze zbývajících částí se týká rozmístění zaměřovací techniky ve vesmíru tak, aby bylo možno zaměřit jakékoliv místo na zemi s takovou přesností, že bude možno identifikovat všechny síly nepřátelské vůči USA, tato část je na dobré cestě k uskutečnění. Poslední část programu zvaná "Hvězdné války" se týká rozmístění skutečných zbraní, včetně laserových děl, ve vesmíru s cílem zabránit jiným užívat vesmír. Pravým smyslem protiraketového deštníku je znemožnit jiným státům, aby se bránily před útokem USA.

V knize je konstatováno, že to, k čemu dnes ve skutečnosti dochází, je "realizace projektu budování imperia USA , která probíhá za kouřovými skly globální války proti terorismu". Podle autorů výše uvedeného dokumentu by však bohužel ke kýžené transformaci "revoluce ve vojenství" docházelo jen velmi pomalu, pokud by nedošlo k nějaké katastrofální události s katalytickým účinkem - k novému Pearl Harboru. Jinak řečeno, kdyby došlo k novému Pearl Harboru, mohlo by k revoluci ve vojenství dojít rychleji, protože by se mohly získat potřebné obrovské finanční prostředky. (Název knihy  jednoznačně pojmenovává události kolem 11.září - Nový Pearl Harbor.)


Griffin  dokazuje,že není nutné věřit všem hypotézám, které kritizují oficiální popis událostí, abychom sami došli k závěru, že je naprosto nepřesvědčivý. Jeho přístup je založen na rostoucím účinku mnoha slabin oficiální verze, které například souvisejí s tím, že američtí představitelé o útocích věděli předem, nebo s celou řadou náznaků, že někdo umožnil, aby útoky proběhly úspěšně, s nesrovnatelnostmi mezi popisem událostí předneseným vládou a sdělovacími prostředky a důkazy o tom, co se skutečně stalo, anebo s neochotou vlády spolupracovat na drobných snahách o vyšetřování, k nimž do dnešního dne došlo.

Každá takováto slabina by mohla obhájit základní požadavek, podle kterého mají obyvatelé USA i celého světa právo bezodkladně se seznámit s věrohodným a srozumitelným popisem toho, jak a co způsobilo události onoho osudného dne.

Autor v doslovu ke druhému vydání knihy mimo jiné říká, že samotná oficiální verze popisu událostí 11. září je vlastně původní spikleneckou teorií o 11.září


Kniha je členěna do základních tří částí - Události 11.září, Širší souvislosti a Závěr. Částí jsou členěny do deseti kapitol a úvodu. Předmluvu napsal pan Richard Falk. Kniha obsahuje  doslov autora k druhému vydání a obsáhlé poznámky.

*************************************************************************************************************************************

OBSAH KNIHY

Poděkování.......................................................................... ........................5

Předmluva.....................................................................................................7

Úvod.........................................................................................................................................11

ČÁST PRVNÍ: Události 11. září

I. Kapitola Lety č.11 a 175: jak mohli únosci své úkoly úspěšně splnit?..............25

II. Kapitola  Let č.77, bylo tím., co zasáhlo Pentagon opravdu toto letadlo?      .. .44

III. Kapitola  Let č.93:jediné letadlo, které bylo sestřeleno?...............       .......65

IV. Kapitola  Prezidentovo vystupování: proč se choval, jak se choval?..         ...70

ČÁST DRUHÁ:  Širší souvislosti

V. Kapitola Měli američtí představitelé předem informace o 11.září?             .  ...78

VI. Kapitola  Bránili američtí představitelé činnosti zpravodajských služeb?.    .85

VII. Kapitola Měli američtí představitelé důvod umožnit 11.září?...........      ..........96

VIII. Kapitola Mařili američtí pžedstavitelé zatýkání a vyšetřování po 11. září?..110

ČÁST TŘETÍ: Závěr

IX. Kapitola Byla by nejlepším vysvětlením událostí z 11.9.spoluúčast

                          amerických představitelů?............................................................................128

IX. Kapitola Potřeba důkladného vyšetřování.................................................................146

Doslov ke druhému vydání.........................................................................................................165

Poznámky.............................................................................................................................195 -245

Poznámky jsou členěny na: často citované práce (6) a prameny k jednotlivým kapitolám takto

Úvod (45), I.(94), II.(95), III.(36), IV.(36), V.(45), VI.(58), VII.(62), VIII.(80), IX.(29), X.(65),doslov(72)

******************************************************************************

Objednávka knihy

 Knihu " NOVÝ PEARL HARBOR" od  David Ray Griffina je možno získat u nás za 199,-Kč

Nákup je možný jak  poštou na dobírku nebo osobně v Praze

Objednávky a informace též na       TEL/FAX: 274 860 825  

Objednávat můžete  zde --->>
 

***************************************************************************************

Motto :

Všichni na jednom jevišti světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče",  
Citát myšlenky J.A.Komenského z díla "Obecná porada o nápravě věcí lidských" 
(letos je rok 415 výročí od narození (28.3.1592-15.11.1670)

***************************************************************************************

 home | o nás | program | knihovna | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2006 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena, email: info@rozkvet.cz