11.4.

Jsi ve světě, ale nejsi z něho. Není třeba, aby ses nechal strhnout zvyky světa. Užívej jich, ale nepokoušej se jich zmocnit a nedovol jim, aby se ony zmocnily tebe. V Novém věku není třeba nosit pytlovinu a sypat si popel na hlavu nebo rozhlašovat do okolí, že jsi ubohý hříšník a že nejsi hoden, abys byl nazýván Mým milovaným dítětem. Každé takové učení je ze starého světa, je chybné a nepravdivé. Přijmi, že jsme jedno a že Já jsem v tobě. Uvědom si, že jsi vyváděn z temnoty celého toho chybného učení do slavného světla. Zanech za sebou vše staré a nech to umřít přirozenou smrtí. Vstup do nového obrozen v Duchu a v pravdě a poznej význam opravdové svobody. Potřebuji tě svobodného, ne stále svázaného sebou samým a soustředěného na sebe. Buď jako malé dítě, volný a radostný, a žij stále v přítomném okamžiku.